Felhasználási feltételek

Ez az oldal a GIN Unite, LLC (Global Information Network vagy “GIN”) tulajdonában van és üzemelteti az Ön személyes felhasználása és információi miatt. A webhely elérésével és böngészésével elfogadja és köti az alábbi feltételeket.

Az itt használt gin magában foglalja a Global Information Networköt, annak leányvállalatait és kapcsolt vállalatait, valamint előfizetőiket, ügynökeiket, igazgatóikat, tisztviselőiket, alkalmazottaikat és engedményeseiket.

A GIN-nek joga, de nem kötelessége, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor frissítse a webhelyet és/vagy a jelen Felhasználási Feltételeket. Mivel ezek a módosítások kötik Önt, minden alkalommal tekintse át a Használati feltételeket, amikor meglátogatja a webhelyet.

A honlap szándéka  

Az ezen az oldalon található információk, valamint a GIN által közvetlenül vagy közvetve megadott egyéb információk kizárólag az Ön személyes adataira és oktatására vonatkoznak. Egyik információ sem arra irányul, hogy bárkit jogi, orvosi, pénzügyi vagy befektetési döntés meghozatalára hívjon, indukáljon vagy bátorítson. Konzultáljon egy engedéllyel rendelkező szakemberrel a megfelelő területen, mielőtt bármilyen információ vagy ajánlás alapján járna el, amelyet közvetlenül vagy közvetve a GIN tesz.

A GIN fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármilyen okból vagy ok nélkül elutasítson bármely tagsági vagy társult kérelmet. A GIN felelősség nélkül módosíthatja, felfüggesztheti, megszüntetheti vagy korlátozhatja a webhely bármely részének használatát. A GIN bármely személyhez vagy felhasználóhoz való hozzáférést bármikor megtagadhatja bármilyen okból.

Felelősségkizáró nyilatkozatok és szavatosság  

Bár a GIN reméli, hogy pontos és naprakész információkat szolgáltat, nem vállalunk garanciát vagy nyilatkozatot az információk pontosságára vonatkozóan, és nem vállalunk felelősséget vagy felelősséget az információk bármilyen hibájáért vagy mulasztásáért. Senki sem jogosult azt állítani, hogy az ilyen információk frissítésére vagy kijavítására kötelezettség áll fenn.

A GIN saját belátása szerint tájékoztatást nyújt a GIN által választott módon, formátumban és olyan időpontokban, amikor azt a GIN választja. A GIN nem vállal felelősséget, garanciát vagy garanciát arra vonatkozóan, hogy mennyi információt fognak megadni, mikor és milyen gyakran adják meg ezeket az információkat, ha és amikor a kérésekre vagy más levelezésre válaszolnak, vagy ki.

ENNEK A WEBHELYNEK ÉS A GIN ÁLTAL KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE NYÚJTOTT EGYÉB INFORMÁCIÓKNAK, TERMÉKEKNEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOKNAK A HASZNÁLATA AZ ÖN FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK. A GIN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET, ÉS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ EBBŐL EREDŐ KÁROKÉRT VAGY VÍRUSOKÉRT, AMELYEK HATÁSSAL LEHETNEK AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPES BERENDEZÉSEIRE VAGY EGYÉB TULAJDONÁRA. A GIN NEM JELENTI VAGY SZAVATOLJA, HOGY AZ ILYEN INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA NEM SÉRTI HARMADIK FELEK JOGAIT.

A GIN ÁLTAL KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE NYÚJTOTT VALAMENNYI INFORMÁCIÓT, SZOLGÁLTATÁST ÉS TERMÉKET “ADOTT ÁLLAPOTBAN” NYÚJTJUK, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, A JOGSÉRTÉS ELMARADÁSÁRA VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁKAT AZ INFORMÁCIÓK ALKALMASSÁGÁRA, PONTOSSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, TELJESSÉGÉRE ÉS IDŐSZERŰSÉGÉRE VONATKOZÓAN. A GIN NEM GARANTÁLJA, HOGY EZ AZ OLDAL MENTES MINDEN HIBÁTÓL, HIBÁTÓL VAGY MULASZTÁSTÓL. A WEBHELY HASZNÁLATA SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK.

A felelősség korlátozása 

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK SZERINT MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN SEM A GIN, SEM A WEBHELY LÉTREHOZÁSÁBAN, GYÁRTÁSÁBAN VAGY SZÁLLÍTÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ BÁRMELY MÁS FÉL NEM FELELŐS (1) AZ ELMARADT NYERESÉGÉRT VAGY BÁRMELY MÁS JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ INTÉZKEDÉS FORMÁJA SZERZŐDÉS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) VAGY MÁS MÓDON TÖRTÉNIK- E, MÉG AKKOR SEM, HA A GIN-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL; (2) BÜNTETŐ VAGY KÜLÖNLEGES KÁRTÉRÍTÉS; VAGY (3) A JELEN MEGÁLLAPODÁS SZERINTI VAGY A TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK ELMULASZTÁSÁBÓL VAGY MEGTAGADÁSÁBÓL EREDŐ KÁROK.

Szellemi tulajdon 

A weboldalon található összes anyag, beleértve, de nem kizárólagosan, a szöveget, grafikákat, logókat, hangklipeket, videoklipeket, linkeket, digitális letöltéseket és védjegyeket, a GIN tulajdonában van, ellenőrzése alatt áll vagy licencelhető, és szerzői jogi, védjegy- és egyéb szellemi tulajdonjogi törvények védik. Ön és a GIN között a GIN kizárólagosan birtokolja az összes jogot, címet és érdeklődést a webhely tartalmával kapcsolatban és iránt. Ön vállalja, hogy nem tesz semmit, ami sértheti ezeket a jogokat, és nem érvényesíti tulajdonjogát a fent hivatkozott szellemi tulajdonban vagy a webhely tartalmában.

A webhely egy példányát egyetlen számítógépre töltheti le személyes, nem kereskedelmi használatra, feltéve, hogy betartja az összes szerzői jogi és védjegybejelentést. A webhely tartalmát semmilyen más módon nem másolhatja, közzéteheti, terjesztheti vagy használhatja.

A webhely hivatkozhat harmadik fél webhelyeire, vagy keretezheti azokat. A keretezés lehetővé teszi a látogató számára, hogy megtekintse a harmadik fél által biztosított (és kezelt) tartalmakat anélkül, hogy elveszítené a hozzáférést a webhely navigációs menüjéhez.

A GIN nem vállal felelősséget vagy felelősséget a keretezett webhelyeken vagy más harmadik fél webhelyein található tartalmakért, termékekért vagy szolgáltatásokért, és nem népszerűsíti vagy támogatja harmadik fél webhelyeit vagy az ezeken a webhelyeken található tartalmat.

Kártalanítás  

Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és ártalmatlannak tartja, saját költségén, a GIN-t minden olyan követeléstől vagy intézkedéstől, amelyet harmadik fél nyújtott be (a) a webhely Ön általi használatával és /vagy (b) a Felhasználási feltételek megsértésével kapcsolatban.

Megszűnés 

A Felhasználási Feltételek kötelező érvényű megállapodás Ön és a GIN között, és addig hatályos, amíg bármelyik fél fel nem mondja. Ha elégedetlen a weboldallal, a jelen Felhasználási Feltételekkel vagy az Adatvédelmi Szabályzattal, bármikor felmondhatja ezt a szerződést. A szerződés automatikusan megszűnik, ha nem tartja be ezeket a Felhasználási Feltételeket. A szerződés felmondásához, vagy ha a megállapodást automatikusan felmondják, meg kell semmisítenie a webhelyhez kapcsolódó vagy onnan kapott összes anyagot.

Döntőbíráskodás 

Ön elfogadja, hogy Ön, az Ön által képviselt vállalat, annak bármely tisztviselője és igazgatója, vagy bármely kapcsolt vállalat, valamint tisztviselői és igazgatói soha nem fognak pert indítani semmilyen okból, bármikor, semmilyen bíróságon a GIN vagy annak bármely tagja ellen.

Ha bármelyik félnek valaha is nézeteltérése van bármilyen kérdésben, mindkét fél megállapodik abban, hogy megpróbálja tisztességes és ésszerű módon megoldani az ilyen nézeteltéréseket. Ha a felek nem tudják megoldani nézeteltéréseiket, az egyetlen jogorvoslat az, ha kötelező érvényű választottbírósági eljárást kér egyetlen választottbíróságtól.

Az a fél, aki választottbírósági eljárást kíván kezdeményezni, felhívja a Nevis országában működő jól megalapozott választottbírósági szervezetet, és választottbírósági eljárást kér egyetlen választottbíróval, hogy olyan napon és időpontban kezdje meg, amely kölcsönösen elfogadható mindkét fél és a választottbíró számára, de legkésőbb a kérelem napjától számított tizennégy munkanapon belül. A választottbírósági eljárást kezdeményező fél a kérelem benyújtásától számított egy napon belül írásban értesíti a másik felet a választottbírósági eljárásról.

Mindkét fél elfogadja a következő választottbírósági formátumot:

  • A választottbíráskodáson mindkét fél személyesen vagy telefonon, ügyvédekkel vagy anélkül vesz részt.
  • Mindkét fél négyszemközt megvitatja a választottbíróval a tényeket, ahogy azt látják, és a nézeteltéréssel kapcsolatos álláspontjukat.
  • A választottbíró meghallgatja mindkét felet, és kérdéseket tesz fel, vagy információkat kér a tények tisztázása vagy ellenőrzése érdekében.
  • A választottbíró ezután 24 órán belül megteszi az összes tényt, és döntést hoz, amely kötelező érvényű lesz.
  • A választottbírónak döntését nem a törvény technikai jellemzőire, vagy bármely konkrét szerződés technikai jellemzőire vagy megfogalmazására kell alapoznia, hanem döntését a “méltányosságra és egyenlőségre”, valamint “a valódi igazságosság és az eredeti szándék szellemére”, és arra, ami ma minden érintett fél számára “tisztességes”.
  • A választottbíró kártérítést és jogi díjakat ítélhet meg, ahogy azt megfelelőnek tartja.
  • A választottbírósági ítélet mindkét fél számára végleges és kötelező érvényű, és bármely illetékes joghatósággal rendelkező bíróságon végrehajtható.

Vegyes 

Ezeket a Felhasználási feltételeket Nevis ország törvényei szabályozzák és értelmezik, tekintet nélkül a törvény megválasztására vonatkozó rendelkezésekre.

Ha bármilyen okból a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését végrehajthatatlannak találják, ezt a rendelkezést a megengedett legnagyobb mértékben kell érvényesíteni annak érdekében, hogy a felek szándékát az említett rendelkezésben tükröző szándékot érvényre juttassák, és a jelen Felhasználási Feltételek fennmaradó része teljes erővel és hatállyal folytatódjon. Az, hogy a GIN nem hajtja végre vagy nem gyakorolja a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését, nem jelenti e jogról vagy rendelkezésről való lemondást.

Tudomásul veszem, hogy a GIN tagjaként nem ígérhetem vagy garantálhatom, hogy pénzt fogok keresni vagy megvalósíthatom céljaimat és álmaimat. Tudomásul veszem, hogy a GIN által kínált összes anyag a szerzők véleménye, és másoknak ettől eltérő véleménye lehet. Tudomásul veszem, hogy a múltbeli eredmények vagy mások által elért eredmények nem garantálják a jövőbeli eredményeket.

Hatályos: 2021. január 1.