Tagi megállapodás

1. BEVEZETÉS 

Ha elfogadják a Globális Információs Hálózat tagjaként, Ön megérti és elfogadja, hogy:

2. SZERZŐDÉS 

2.1. Ez egy jogilag kötelező érvényű megállapodás Ön és a GIN Unite, LLC, a továbbiakban GIN, vagy a Globális Információs Hálózat között.

2.2.  A GIN magában foglalja a kapcsolódó vállalatokat, előfizetők, ügynökök, rendezők, tisztek, alkalmazottak, vállalkozók és megbízók.

2.3. A GIN tagjává válási kérelem benyújtásával, Ön képviseli és szavatolja, hogy áttekintette, teljes mértékben megérti és elfogadja a jelen megállapodás összes feltételét.

2.4. A GIN tagjává válási kérelem benyújtásával, Ön képviseli és szavatolja, hogy áttekintette, teljes mértékben megérteni, és elfogadja a Globális Információs Hálózat többi irányadó dokumentumának összes tartalmát. Ezek közé tartoznak, de nem kizárólag, a Felhasználási feltételek, az Adatvédelmi irányelvek, a GIN Creed és a Policies & Eljárási útmutató dokumentumai.

3. TAGSÁGI KÖVETELMÉNYEK  

3.1. A GIN minden tagja emberi személy, aki részt vesz a GIN-ben. Ön ezt képviseli és szavatolja, mint a GIN tagja, a GIN-ben való részvétele személyes fejlődését szolgálja, potenciális járulékos előnyökkel jár mások számára.    

3.2. Ön kijelenti és szavatolja, hogy ha Ön alkalmazott, ügynök vagy más képviselője, vagy más módon kapcsolatban áll, bármely média vagy szervezet, beleértve korlátozás nélkül minden hír- vagy szórakoztató kiadványt vagy műsorszóró ügynökséget, vállalja, hogy ide kattintva azonnal írásban értesíti nekünk a GIN-t.

3.4 Ön kijelenti és szavatolja, hogy semmilyen módon nem osztja meg a GIN anyagát, ötleteit vagy szellemi tulajdonát.

3.5. GIN, a tagsági jelentkezési és felülvizsgálati bizottságon keresztül, fenntartja a jogot, hogy bármilyen okból elutasítson minden tagsági kérelmet, saját belátása szerint. A jóváhagyás a tagsági jelentkezési és felülvizsgálati bizottság kizárólagos belátása szerint történik.

4.  INFORMÁCIÓ ÉS TITOKTARTÁS  

4.1. A GIN-nel folytatott összes pénzügyi tranzakciónak amerikai dollárban kell lennie, és a GIN számolja fel. A GIN-nek teljesített összes befizetés, például a kezdeményezési díjak, a frissítési díjak vagy a havi díjak nem téríthetők vissza.

4.2. A díjak GIN-be történő befizetése nem jogosítja fel a tagokat a GIN tulajdonjogára vagy saját tőkéjére.

4.3. A GIN webhelyen található információk, valamint a GIN által közvetlenül vagy közvetve nyújtott egyéb információk csak személyes adataira és oktatására szolgálnak. Egyik információ sem célja meghívás, indukál, vagy ösztönözze bármely személyt jogi, orvosi, pénzügyi vagy befektetési döntés meghozatalára. Mielőtt bármilyen információra vagy ajánlásra reagálna, konzultálnia kell egy engedéllyel rendelkező szakemberrel a megfelelő területen, mielőtt a GIN által közvetlenül vagy közvetve tett információk vagy ajánlások alapján járna el. 

4.4. A GIN-tagságod eredményeként kapott információkat bizalmas információnak kell tekinteni, függetlenül attól, hogy ilyennek van-e címkézve vagy sem. Ön vállalja, hogy nem másol, kihasználni, elad, terjesztheti vagy más módon nyilvánosságra hozza a Bizalmas Információkat senkinek. Az egyetlen kivétel

 1. a GIN többi tagjának, akik jó állapotban vannak, és
 2. amennyiben bírósági vagy kormányzati végzés előírja, feltéve, hogy a nyilvánosságra hozatal előtt ésszerű írásbeli értesítést adott a GIN-ről, hogy a GIN ésszerű lehetőséget biztosítson a Bizalmas Információk védelmére.

4.5. Ön tudomásul veszi, hogy ha megsérti a titoktartási kötelezettségek bármelyikét, a jelen Megállapodásban foglalt bármely kijelentést, beleértve a magatartási kódexet is, a GIN helyrehozhatatlan károkat fog szenvedni, amelyekért a pénzbeli károk nem lennének megfelelőek. Ön elfogadja ezt, ilyen jogsértés esetén, a GIN tagsági politikájának felülvizsgálati bizottságához irányítják, ahol a GIN-tagságát figyelembe veszik a felmondás vagy más hasonló intézkedések esetén. Továbbá, A GIN rendkívüli mentességre jogosult bármely illetékes bíróságon, beleértve, de nem korlátozódik arra, ideiglenes távoltartási végzés és előzetes és végleges intézkedés a jogainak védelme érdekében, a törvényben rendelkezésre álló minden jogorvoslat mellett. Ön vállalja, hogy átruházza a GIN-t arra, hogy bármilyen, az Ön által kapott Bizalmas Információ birtokában lévő harmadik féllel szembeni tulajdonosi jogok megsértése miatt keresetet indítson..

4.6. Ön vállalja, hogy semmilyen okból soha nem osztja meg senkivel a GIN tagsági fiókjának hitelesítő adatait. Ön vállalja, hogy soha nem engedi senkinek, hogy bármilyen okból bejelentkezzen a GIN-fiókjába, vagy bármilyen módon megszemélyesíteni téged.

5. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA ÉS SZAVATOSSÁG  

5.1. Míg a GIN pontos és naprakész információkat kíván nyújtani tagjainak, nem vállal garanciát vagy nyilatkozatot az információk pontosságáról, és nem vállal felelősséget vagy felelősséget az információk hibájáért vagy mulasztásáért. Senki sem jogosult azt állítani, hogy kötelessége frissíteni vagy kijavítani ezeket az információkat.

5.2. A GIN közvetlenül vagy közvetve tájékoztatja tagjait a GIN által választott módon, formátumban és időpontokban, saját belátása szerint. A GIN nem vállal garanciát, garanciát vagy garanciát az alábbiakkal kapcsolatban:

 • a rendelkezésre bocsátandó információk mennyisége,
 • mikor és milyen gyakran adják meg ezeket az információkat,
 • ha vagy mikor válaszolnak a képviselők kérésére, vagy ki,
 • hogy a képviselők mentorálásban részesülnek-e, vagy ki, és
 • ha, mikor és hol, webináriumokat vagy egyéb szemináriumokat vagy workshopokat kínálnak.

5.3. A GIN felelősség nélkül módosíthatja, felfüggesztheti, megszüntetheti vagy korlátozhatja a weboldal bármely részének elérését vagy használatát. A GIN bármikor, bármilyen okból megtagadhatja bármely személy (k) vagy felhasználó (k) hozzáférését.

5.4. A GIN nem képviseli, nem garantálja és nem garantálja, hogy a GIN-nel való kapcsolata, illetve a GIN-től közvetlenül vagy közvetve kapott információk, termékek vagy szolgáltatások eredményeként

 1. pénzt, bónuszt, nyereséget, kölcsönt, hitelt, személyes vagy ingatlan, üzleti ajánlatot vagy bármi más pénzbeli értéket kap, vagy
 2. minimalizálja adókötelezettségét, javítsa egészségét, fogyni, vagy hosszabb ideig élni, egészségesebb, vagy boldogabb életet.

Ez az információ nem a szakmai tanácsadás helyettesítésére szolgál.

5.5. A webhely és a GIN által közvetlenül vagy közvetve nyújtott egyéb információk, termékek és szolgáltatások használata a saját felelősségére történik. A GIN nem vállal felelősséget, és nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért, vagy vírusok, amelyek befolyásolhatják, számítógépes berendezéseit vagy egyéb vagyonát. A GIN nem jelenti vagy szavatolja, hogy az ilyen információk felhasználása nem sérti harmadik felek jogait.

5.6. A GIN által közvetlenül vagy közvetve biztosított összes információt, szolgáltatást és terméket „ahogy van”, bármiféle garancia nélkül nyújtják, akár kifejezett, akár hallgatólagos. Ez nem korlátozódik a forgalmazhatóság hallgatólagos garanciáire, jogsértés, vagy az információk alkalmasságát illetően egy adott célra való alkalmasság, pontosság, megbízhatóság, teljesség, és időszerűség. A GIN nem garantálja, hogy ez a webhely mentes minden hibától, hiba, vagy mulasztások. A webhely saját felelősségére történő használata.

6. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA  

6.1. Az alkalmazandó jogszabályok szerint megengedett legteljesebb mértékben sem a GIN, sem a weboldal létrehozásában részt vevő bármely más fél nem felel

 1. elmaradt nyereség vagy bármilyen egyéb véletlen vagy következményes kár, függetlenül a kereset formájától, akár szerződésben, károkozásban (beleértve a gondatlanságot is), vagy egyéb módon, még akkor is, ha a GIN-t tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről;
 2. büntető vagy különleges károk; vagy
 3. a jelen megállapodásból eredő vagy a törvény által előírt kötelezettség teljesítésének elmulasztása vagy megtagadása által okozott károk.

7. KÁRTALANÍTÁS  

7.1. Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és ártalmatlannak tartja saját költségén a GIN-t bármely harmadik fél által előterjesztett követeléssel vagy keresettel kapcsolatban (a) a weboldal használatával és/vagy (b) a Tagsági Megállapodás és a kapcsolódó GIN útmutató dokumentumok megsértésével kapcsolatban.

8. TÖRLÉS ÉS JOGORVOSLATOK  

8.1. A tagok magatartásával kapcsolatos bármilyen jogsértéssel a GIN tagpolitikák felülvizsgálati bizottsága foglalkozik. Bármely ilyen jogsértés a GIN tagságának törlését eredményezheti.

8.2. Bármikor lemondhatja tagságát, ha ellátogat a Fiók törlése oldalra, amely a GIN webhely Tagság szakaszában található.  

8.3. Ha tagságát bármilyen okból lemondják, beleértve az Ön választása szerint, beleegyezik abba, hogy a Bizalmas Információk eredeti és összes példányát belül visszaküldi a GIN-nek 10 a lemondás munkanapjai.  Ha valaha is vissza akar térni a GIN-be, vállalja, hogy új tagsági kérelmet nyújt be, amelyet a GIN saját belátása szerint elfogadhatónak találhat. Ha új kérelmét jóváhagyják, társult tagként kezdi újra, nem az a szint, amelyben voltál, amikor Ön vagy a GIN lemondta tagságát.

8.4. Ön elfogadja, hogy semmilyen okból soha nem nyújt be keresetet, bármikor, bármely bíróságon, a GIN vagy bármely tagja ellen, Társak, személyzet, tulajdonosok, ügynökök, rendezők, tisztek, és kijelöl. Minden vitát választottbírósági eljárás fog kezelni.

8.4.1. Hacsak itt másként nem rendelkezik, ha Önnek vagy a GIN-nek valaha nézeteltérése van bármely kérdésben, mindkét fél beleegyezik abba, hogy megpróbálja tisztességesen és ésszerű módon megoldani az ilyen nézeteltéréseket. Ha a felek nem tudják kidolgozni nézeteltéréseiket, az egyetlen jogorvoslat az, ha egyetlen választottbíróval kötelező erejű választottbírósági eljárást kér.

8.4.2. A választottbírósági eljárást kezdeményezni kívánó fél felhívja az Egyesült Államokban található jól megalapozott választottbírósági szervezetet, és választottbírósági eljárást kér egyetlen választottbíróval és GIN-nel olyan időpontban és időpontban, amely mindkét fél és a választottbíró számára kölcsönösen elfogadható.. Ez az időpont legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 60 munkanapon belül lehet. A választottbírósági eljárást kezdeményező fél a kérelem benyújtásától számított egy napon belül írásban értesíti a másik felet a választottbírósági eljárásról.

8.4.3. Mindkét fél elfogadja a következő választottbírósági formátumot.

8.4.3.1. A választottbírósági eljárásban mindkét fél személyesen részt vesz, telefonon, vagy többféltől származó videokommunikáció útján (például., Zoomolás), ügyvédek jelenlétében vagy anélkül.

8.4.3.2. Mindegyik fél privát módon megvitatja a választottbíróval a tényeket, ahogy látják, és a nézeteltéréssel kapcsolatos álláspontjuk.

8.4.3.3. A választottbíró meghallgatja mindkét felet, kérdéseket tesz fel, vagy információkat kér a tények tisztázása vagy ellenőrzése érdekében.

8.4.3.4. A választottbíró ezután minden tényt meghoz és döntést hoz, amely kötelező lesz, belül 24 órák.

8.4.3.5. A választottbírónak döntését nem a törvény technikai jellegére kell alapoznia, vagy bármely konkrét szerződés technikai vagy megfogalmazása, de döntését a „méltányosság és egyenlőség” -ra alapozza, és „az igazi igazságosság és az eredeti szándék szellemében,” És mi a „tisztességes” minden fél számára aggódik ma.

8.4.3.6. A választottbíró kártérítést és jogi díjakat ítélhet meg, amint azt megfelelőnek tartja.

8.4.3.7. A választottbírósági ítéletnek jogerőnek és mindkét félre nézve kötelező érvényűnek kell lennie, és bármely illetékes joghatósággal rendelkező bíróságon végrehajtható.

9. SZELLEMI TULAJDON  

9.1. A GIN weboldalán található összes anyag, beleértve, de nem kizárólagosan, szöveg, grafika, logók, hangklipek, videoklipek, linkek, digitális letöltések, és a védjegyek a GIN tulajdonában vannak, a GIN által ellenőrzött vagy engedélyezett, és szerzői jogi védelem alatt áll, védjegy, és egyéb szellemi tulajdonról szóló törvények. Mint közted és a GIN között, a GIN kizárólagosan birtokol minden jogot, címet és érdeklődést a webhely tartalmához és a webhely tartalmához.  Ön vállalja, hogy nem tesz semmit, ami hátrányosan befolyásolhatja az ilyen jogokat, és nem érvényesít tulajdonjogi igényt sem a fent hivatkozott szellemi tulajdon egyikében sem, sem a webhely tartalmában.

9.2. Letöltheti a webhely egy példányát egyetlen számítógépre személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra, feltéve, hogy fenntartja az összes szerzői jogi és védjegybejelentést. A GIN előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül más felhasználás nem engedélyezett.

9.3. A webhely hivatkozhat harmadik fél webhelyeire vagy keretbe helyezheti azokat. A keretezés lehetővé teszi a látogató számára, hogy megtekinthesse a harmadik fél által biztosított (és kezelt) tartalmat anélkül, hogy elveszítené a webhely navigációs menüjéhez való hozzáférést. A GIN nem felelős vagy felelős a tartalomért, termékek vagy szolgáltatások bekeretezett webhelyeken vagy bármely más harmadik fél webhelyén, és nem reklámozza vagy támogatja harmadik fél webhelyeit vagy az ezeken a webhelyeken található tartalmat.

10. EGYÉB  

10.1. A GIN fenntartja a jogot, hogy ezt a tagsági megállapodást és más irányadó dokumentumokat időről időre saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. Az Ön folyamatos tagsága a GIN-ben, miután egy ilyen dokumentumfrissítés megtörtént, az Ön beleegyezését képezi arra, hogy az új megállapodás kötelező érvényű legyen.

10.2. Ezt a tagsági megállapodást és a kapcsolódó irányadó dokumentumokat az Egyesült Államok törvényei szabályozzák és értelmezik, tekintet nélkül a jogválasztás rendelkezéseire.

10.3. Ha a jelen tagsági megállapodás bármely rendelkezése és a kapcsolódó irányadó dokumentumok bármilyen okból végrehajthatatlannak bizonyulnak, ezt a rendelkezést a lehető legnagyobb mértékben kell végrehajtani, hogy befolyásolja a felek szándékát, amint azt a rendelkezés tükrözi. A tagsági megállapodás fennmaradó része és a kapcsolódó irányadó dokumentumok továbbra is teljes hatályban és hatályban maradnak. Az, hogy a GIN nem hajtja végre vagy gyakorolja e dokumentumok bármely rendelkezését, nem minősül e jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak.

10.4. Ön kifejezett engedélyt ad a GIN-nek, amíg Ön a GIN tagja, hogy felhívjam a számlámon felsorolt összes telefonszámot, hogy személyesen beszéljek veled, vagy korábban rögzített üzenet kézbesítésére, bármilyen célra, beleértve, de nem kizárólag, az információs, promóciós, vagy új áruk vagy szolgáltatások marketingje. Ön kifejezett engedélyt ad a GIN telefonszámainak ilyen hívásokkal történő hívására, még akkor is, ha ezeket a számokat a nemzeti és/vagy állami „ne hívj” listákon regisztrálják, amíg Ön tagja a GIN-nek. A GIN kifejezett engedélyt ad arra is, hogy e-mailben kapcsolatba lépjen Önnel, közvetlen levél, vagy bármilyen más kommunikációs módszer, bármilyen okból, amíg Ön a GIN tagja.

10.5. Ön kifejezett engedélyt ad a GIN-nek az Ön által benyújtott ajánlások felhasználására, bármilyen formátumban, értékesítés és marketing promóció céljából. Ebbe beletartozik, de nem korlátozódik arra, használat a GIN weboldalán, írott levélben és e-mail anyagokban, audio és video produkciók, a közösségi média bármilyen formája, és bármilyen más kommunikációs módszer.

11. TAG- ÉS TÁRSULT MAGATARTÁSI KÓDEX 

11.1. Ön vállalja, hogy mindenkor betartja ezt a magatartási kódexet. Ez a magatartási kódex időről időre változhat a GIN belátása szerint, előzetes értesítés nélkül.

11.2. A GIN tagjai és munkatársai megállapodnak abban, hogy szigorúan betartják a GIN tagok magatartási kódexét. A jelen magatartási kódex megsértése a GIN tagpolitikai felülvizsgálati bizottságának felülvizsgálatához vezethet, ami tagságának megszűnését eredményezheti.

11.3. Ön vállalja, hogy betartja az összes írásbeli GIN irányelvet, szabályok, irányelvek és eljárások. Ezek közé tartozik a tagi megállapodás és a magatartási kódex, a Felhasználási feltételek, az Adatvédelmi Szabályzat, a GIN Creed, a GIN Küldetési Nyilatkozat és adott esetben a Tagi Eljárási Kézikönyv.

11.4. Ön tudomásul veszi, hogy ez a magatartási kódex értesítés nélkül vagy értesítés nélkül megváltozhat, és az én felelősségem, hogy rendszeresen felülvizsgáljam és megértsem ezt a magatartási kódexet.

11.5. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen magatartási kódex bármilyen megsértése, a GIN belátása szerint a Tagpolitikák Felülvizsgálati Bizottságán keresztül és a GIN eljárásokkal összhangban, tagságom megszűnését eredményezheti.

11.6. Ön elfogadja, hogy tevékenységei megfelelnek az összes alkalmazandó törvénynek és rendeletnek.

11.7. Ön tudomásul veszi, hogy nem vesz részt az alkalmazandó jogszabályok által tiltott promóciókban, és nem részesül azokban.

11.8. Miután a GIN tagjává válik, vállalja, hogy soha nem veszélyezteti a GIN tagjainak és munkatársainak, munkatársainak, előadóinak, tulajdonosainak, műsorvezetőinek és vállalkozóinak hírnevét vagy becsületét semmilyen módon, beleértve, de nem kizárólagosan bármely közösségi média platform használatát (pl. Facebook, Twitter, Whatsapp, Távirat, Google , stb.), email, telefon, nyomtatás, vagy nyilvános bejelentés, ha Ön jelenleg tag, vagy akár azt követően is, hogy tagságát a GIN megszüntette, vagy egyedül lemondta tagságát.

11.9. Beleegyezik abba, hogy mindenkor profi és etikus módon viselkedjen.

11.10. Ön vállalja, hogy mindig őszintén és tisztességesen képviseli a GIN-t.

11.11. Egyetértek azzal, hogy soha nem teszek hamis jövedelemigényeket vagy javaslatokat.

11.12. Ön vállalja, hogy soha nem kér, javasol, csábít, bármilyen módon, bármely tag váltson másik szponzorra.

11.13. Ön vállalja, hogy mindenkor betartja az összes promóció feltételeit.

11.14. Ön vállalja, hogy pozitív és szakmai kapcsolatot tart fenn mindazokkal, akiket szponzorált.

11.15. Ön vállalja, hogy soha nem kér tagokat vagy személyzetet a GIN rendezvényeken, közvetlenül vagy közvetve, az üzleti lehetőségek előmozdítása érdekében, kölcsönök, beruházások, Termékek, vagy bármilyen szolgáltatás.

11.16. Ön vállalja, hogy soha nem használja a GIN weboldalt, fiókját vagy státuszát a GIN-en belül bármilyen csalárd célra, beleértve, de nem kizárólagosan, hogy lehetővé tegye a nem tagok és/vagy munkatársak hozzáférését a GIN weboldalához vagy a GIN bármely közzétett információjához.

11.17. Ön vállalja, hogy soha nem hirdet semmilyen illegális tevékenységet.

11.18. Ön vállalja, hogy soha semmilyen módon nem zaklat egyetlen tagot sem, beleértve, de nem kizárólag, a fizikai követést, zaklatás, on-line követés, e-mail vagy telefonhívások használatával. 

11.19. Beleegyezik abba, hogy soha nem téveszti meg önmagát, vagy a szervezeten belüli státusza, beleértve a személyzettel való kapcsolatát, hangszórók, tulajdonosok, előadók, vállalkozók, vagy más tagok.

12. A TAGI MEGÁLLAPODÁS ÉS MINDEN EGYÉB IRÁNYADÓ DOKUMENTUM VÉGREHAJTÁSA

12.1. A GIN fenntartja a jogot, hogy érvényesítse a jelen Tagszerződés feltételeit és a többi irányadó dokumentumot. A tagsági megállapodással és a többi irányadó dokumentummal kapcsolatos jogsértések kezelése érdekében a GIN a tagpolitikák felülvizsgálati bizottságán keresztül és a GIN-eljárásokkal összhangban saját belátása szerint jogosult az alábbiak bármelyikének előírására:

12.1.1. Figyelem- Írásbeli figyelmeztetés, a jogsértés azonosítása és megfelelő idő felajánlása a jogsértés orvoslására. A levélben azt is tájékoztatni kell, hogy a be nem tartása szigorúbb szankciókat vonhat maga után.

12.1.2. Próbaidő- próbaidő adható ki. A tagpolitikák felülvizsgálati bizottsága nyilvánosságra hozza a tagnak a konkrét okot (s) a próbaidőre. Ha a tag továbbra is megsérti a próbaidő okát, vagy megsérti a jelen megállapodásban vagy az irányadó dokumentumokban szereplő bármely más záradékot a próbaidő alatt, szigorúbb szankciókat eredményezhet.

12.1.3. Felfüggesztés- a felfüggesztés időtartama kiadható A tagpolitikák felülvizsgálati bizottsága nyilvánosságra hozza a taggal a felfüggesztés konkrét okát. Felfüggesztés alatt, minden tagi jogosultság fel van függesztve, beleértve, de nem kizárólag, az összes tagi jogot és juttatást.

12.1.4. Kiutasítás – A tagpolitikák felülvizsgálati bizottsága saját belátása szerint bármilyen okból kiutasíthatja/megszüntetheti a tagot, okkal vagy ok nélkül. A kiutasított/megszűnt Tag többé nem rendelkezhet weboldal-hozzáféréssel vagy más tagi jogosultsággal. A kiutasított/megszűnt tagok a jövőben jelentkezhetnek tagságra, és az elfogadás a GIN kizárólagos belátása szerint történik.

12.2. Fellebbezés — A tagok fellebbezhetnek a tagpolitikák felülvizsgálati bizottságához a fenti szankciók bármelyikének írásbeli felülvizsgálatára. A fellebbezéshez a tagnak a következők mindegyikét kell tennie:

12.2.1. Nyújtson be írásbeli nyilatkozatot a konkrét vád (ok) re vonatkozóan. 

12.2.2. A konkrét vád (ok) re vonatkozó bizonyítékok benyújtása.

12.2.3. Legyen elérhető telefonon, virtuális, vagy személyes interjú a vád megvitatására (s).

12.2.4. Mindig profi módon járjon el.

12.3. A fellebbezés során a kiszabott szankció a végleges ítélet meghozataláig hatályban marad.

13. MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK A GIN TAGSÁG IGÉNYLÉSÉHEZ

13.2. A GIN tagjává váláshoz és taggá váláshoz a kérelmezőnek:

13.2.1. Legyen legalább 18 éves korig, vagy a kérelmező joghatósága szerinti minimális törvényes életkor. Azok a pályázók, akik kevesebb, mint 18 éves korig, vagy a kérelmező joghatósága alatt a törvényes kor alatt van, a klubhoz való csatlakozáshoz szülő vagy törvényes gondviselő írásbeli engedélyét kell megadnia.

13.2.2. Jogilag képesnek kell lennie jogilag kötelező erejű megállapodások megkötésére, vagy törvényes gyám általi aláírásra.

13.2.3 Végezze el az új tagi jelentkezési folyamatot, amely magában foglalja a tagi megállapodás és az összes többi útmutató dokumentum olvasását, megértését és elfogadását.