Tagsági megállapodás

1. BEVEZETÉS 

Amennyiben Önt a Global Information Network tagjaként fogadjuk el, Ön megérti és elfogadja, hogy:

2. SZERZŐDÉS 

2.1. Ez egy jogilag kötelező érvényű megállapodás Ön és a GIN Unite, LLC, a továbbiakban GIN vagy Global Information Network között.

2.2.  A GIN magában foglalja a hozzá kapcsolódó vállalatokat, előfizetőket, ügynököket, igazgatókat, tisztviselőket, alkalmazottakat, vállalkozókat és megbízottakat.

2.3. A GIN-tagságra vonatkozó kérelem benyújtásával Ön kijelenti és garantálja, hogy áttekintette, teljes mértékben megértette és elfogadja a jelen megállapodásban foglalt valamennyi feltételt.

2.4. A GIN tagsági kérelmének benyújtásával Ön kijelenti és garantálja, hogy átnézte, teljes mértékben megértette és elfogadja a Global Information Network egyéb irányadó dokumentumaiban foglaltakat, és egyetért azokkal. Ezek közé tartoznak többek között a Felhasználási feltételek, az Adatvédelmi irányelvek, a GIN Creed és a Policies & Procedures Guide dokumentumok.

3. TAGSÁGI KÖVETELMÉNYEK  

3.1. A GIN minden tagja emberi személy, aki mint ilyen vesz részt a GIN-ben. Ön kijelenti és szavatolja, hogy a GIN tagjaként a GIN-ben való részvétele az Ön személyes fejlődését szolgálja, és mások számára potenciális járulékos előnyökkel járhat.    

3.2. Ön kijelenti és garantálja, hogy amennyiben Ön bármely médium vagy szervezet alkalmazottja, ügynöke vagy más képviselője, vagy más módon kapcsolódik bármely médiához vagy szervezethez, beleértve korlátozás nélkül bármely hír- vagy szórakoztatóipari kiadványt vagy műsorszolgáltató ügynökséget, beleegyezik, hogy erről azonnal írásban értesíti a GIN-t, ide kattintva.

3.4 Ön kijelenti és garantálja, hogy semmilyen módon nem osztja meg a GIN anyagát, ötleteit vagy szellemi tulajdonát.

3.5. A GIN a tagsági kérelem és felülvizsgálati bizottságon keresztül fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármely tagsági kérelmet bármilyen okból elutasítson. A jóváhagyás a Tagsági Jelentkezési és Felülvizsgáló Bizottság kizárólagos belátása szerint történik.

4.  TÁJÉKOZTATÁS ÉS TITOKTARTÁS  

4.1. A GIN-nel folytatott minden pénzügyi tranzakciót amerikai dollárban kell lebonyolítani, és a GIN fogja felszámítani. A GIN-nek fizetett minden befizetés, mint például a beiktatási díj, a frissítési díj vagy a havi tagdíj, nem visszatéríthető.

4.2. A GIN részére történő díjfizetés nem jogosítja fel a Tagokat a GIN-ben való tulajdonosi vagy tőkerészesedésre.

4.3. A GIN weboldalán található információk, valamint a GIN által közvetlenül vagy közvetve nyújtott bármely más információ kizárólag az Ön személyes tájékoztatására és oktatására szolgálnak. Az információk egyikének sem célja, hogy jogi, orvosi, pénzügyi vagy befektetési döntések meghozatalára hívjon fel, ösztönözzön vagy bátorítson bárkit is. Mielőtt a GIN által közvetlenül vagy közvetve közölt információk vagy ajánlások alapján cselekedne, konzultáljon a megfelelő szakterületen tevékenykedő, engedéllyel rendelkező szakemberrel. 

4.4. A GIN-tagságának eredményeként kapott információkat bizalmas információként kell kezelni, függetlenül attól, hogy azokat így jelölik-e vagy sem. Ön vállalja, hogy nem másol, nem hasznosít, nem ad el, nem terjeszti és nem adja át más módon senkinek a Bizalmas információkat. Az egyetlen kivételek a következők

 1. a GIN más, jó hírnevű tagjai számára, és
 2. ha bírósági vagy kormányzati végzés megköveteli, feltéve, hogy Ön a nyilvánosságra hozatal előtt ésszerű időben írásban értesítette a GIN-t, hogy a GIN-nek ésszerű lehetősége legyen a Bizalmas Információk védelmére.

4.5. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben Ön megszegi a titoktartási kötelezettségeket, a jelen Megállapodásban tett bármelyik nyilatkozatot, beleértve a Magatartási kódexet is, a GIN helyrehozhatatlan kárt szenved, amelyre a pénzbeli kártérítés nem lenne megfelelő. Ön elfogadja, hogy ilyen jogsértés esetén Önt a GIN Tagsági Szabályok Felülvizsgálati Bizottsága elé utalják, ahol a GIN-tagságának megszüntetését vagy más hasonló intézkedéseket fontolóra veszik. Ezen túlmenően a GIN jogosult lesz rendkívüli jogorvoslatra bármely illetékes bíróság előtt, beleértve, de nem kizárólagosan, az ideiglenes korlátozó végzést, valamint az előzetes és állandó tiltó végzést jogainak védelme érdekében, a törvényes jogorvoslati lehetőségeken túlmenően. Ön beleegyezik, hogy a GIN-re ruházza át az Ön által kapott Bizalmas információk birtokában lévő harmadik felek ellen a tulajdonjogok megsértése miatt indítandó peres eljárásokhoz való jogát.

4.6. Ön beleegyezik, hogy soha, semmilyen okból nem osztja meg a GIN tagsági fiókjának hitelesítő adatait senkivel. Ön vállalja, hogy soha, semmilyen okból nem engedi meg senkinek, hogy belépjen a GIN-fiókjába, vagy hogy bármilyen módon megszemélyesítse Önt.

5. KIZÁRÁSOK ÉS GARANCIA  

5.1. Bár a GIN pontos és naprakész információkkal kívánja ellátni tagjait, nem vállal garanciát vagy garanciákat az információk pontosságára vonatkozóan, és nem vállal felelősséget vagy felelősséget az információkban található hibákért vagy hiányosságokért. Senki sem hivatkozhat arra, hogy az ilyen információk frissítésére vagy helyesbítésére kötelesek.

5.2. A GIN közvetlenül vagy közvetve tájékoztatja a Tagokat a GIN által saját belátása szerint választott módon, formában és időpontban. A GIN nem vállal semmilyen képviseletet, szavatosságot vagy garanciát az alábbiakkal kapcsolatban:

 • a rendelkezésre bocsátott információk mennyisége,
 • hogy mikor vagy milyen gyakran nyújtják ezt az információt,
 • hogy a képviselők kéréseire válaszolnak-e, illetve mikor és ki által,
 • hogy a képviselők kapnak-e mentorálást, vagy ha igen, mikor, illetve ki által, és
 • ha, amikor és ahol webináriumokat vagy egyéb szemináriumokat vagy workshopokat kínálnak.

5.3. A GIN felelősség nélkül módosíthatja, felfüggesztheti, megszüntetheti vagy korlátozhatja a weboldal bármely részéhez való hozzáférést vagy annak használatát. A GIN bármikor, bármilyen okból megtagadhatja a hozzáférést bármely személy(ek) vagy felhasználó(k) számára.

5.4. A GIN nem képviseli, nem szavatolja és nem garantálja, hogy a GIN-nel való kapcsolata, illetve a GIN-től közvetlenül vagy közvetve kapott információk, termékek vagy szolgáltatások eredményeképpen

 1. pénzt, bónuszt, nyereséget, kölcsönt, hitelt, személyes vagy ingatlan tulajdont, üzleti ajánlatokat vagy bármi más pénzértéket kap, vagy
 2. minimalizálja adófizetési kötelezettségét, javítsa egészségét, fogyjon, vagy éljen hosszabb, egészségesebb vagy boldogabb életet.

Ez az információ nem helyettesíti a szakmai tanácsadást.

5.5. A jelen webhely és a GIN által közvetlenül vagy közvetve nyújtott bármely más információ, termék és szolgáltatás használata az Ön saját felelősségére történik. A GIN nem vállal felelősséget és nem felel az Ön számítógépes berendezéseit vagy egyéb tulajdonát érintő esetleges károkért vagy vírusokért. A GIN nem szavatolja és nem garantálja, hogy az ilyen információk felhasználása nem sérti harmadik felek jogait.

5.6. A GIN által közvetlenül vagy közvetve nyújtott valamennyi információ, szolgáltatás és termék “úgy, ahogy van”, bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül. Ez nem korlátozódik az információk alkalmasságára, pontosságára, megbízhatóságára, teljességére és időszerűségére vonatkozó, az eladhatóság, a jogsértésmentesség vagy a meghatározott célra való alkalmasság hallgatólagos szavatosságára. A GIN nem garantálja, hogy ez az oldal mentes minden hibától, hibától vagy hiányosságtól. Az oldal használata az Ön saját felelősségére történik.

6. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA  

6.1. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben sem a GIN, sem a weboldal létrehozásában, előállításában vagy szállításában részt vevő bármely más fél nem vállal felelősséget a következőkért

 1. elmaradt haszon vagy bármilyen más járulékos vagy következményes kár, függetlenül a kereset formájától, akár szerződés, akár jogellenes károkozás (beleértve a gondatlanságot is), akár más okból, még akkor is, ha a GIN-t tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről;
 2. büntető vagy különleges kártérítés; vagy
 3. olyan károkért, amelyek közvetlenül az Ön mulasztásából vagy a jelen szerződésben foglalt vagy a törvény által előírt kötelezettségek teljesítésének megtagadásából erednek.

7. KÁRTÉRÍTÉS  

7.1. Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és ártalmatlanítja a GIN-t az Ön kizárólagos költségén minden olyan követeléssel vagy keresettel szemben, amelyet egy harmadik fél indít (a) a weboldal Ön általi használatával és/vagy (b) a Tagsági megállapodás és a kapcsolódó GIN irányadó dokumentumok megsértésével kapcsolatban.

8. FELMONDÁS ÉS JOGORVOSLATOK  

8.1. A Tagok viselkedésével kapcsolatos bármilyen jellegű szabálysértéssel a GIN Tagsági Szabályok Felülvizsgálati Bizottsága foglalkozik. Bármilyen ilyen szabálysértés a GIN tagságának törlését eredményezheti.

8.2. Tagságát bármikor felmondhatja, ha ellátogat a GIN weboldalának Tagság részlegében található Fiók felmondása oldalra.  

8.3. Ha a tagsága bármilyen okból – beleértve az Ön döntését is – megszűnik, Ön beleegyezik, hogy a Bizalmas információk eredeti példányát és minden másolatát a törlést követő 10 munkanapon belül visszaküldi a GIN-nek.  Ha valaha is vissza kíván térni a GIN-hez, beleegyezik, hogy új tagsági kérelmet nyújt be, amelyet a GIN saját belátása szerint elfogadhatónak talál. Ha az új kérelmét jóváhagyják, akkor újra társult tagként kezdheti, nem pedig azon a szinten, amelyen akkor volt, amikor Ön vagy a GIN megszüntette a tagságát.

8.4. Ön beleegyezik, hogy soha, semmilyen okból, semmilyen időben, semmilyen bíróságon nem indít pert a GIN vagy bármelyik tagja, társult tagja, munkatársa, alkalmazottja, tulajdonosa, ügynöke, igazgatója, tisztviselője és megbízottja ellen. Minden vitás kérdést Választottbíróság dönt.

8.4.1. Hacsak a jelen dokumentum másként nem rendelkezik, ha Önnek vagy a GIN-nek bármilyen kérdésben nézeteltérése támad, mindkét fél beleegyezik, hogy megpróbálja tisztességes és ésszerű módon megoldani az ilyen nézeteltéréseket. Ha a felek nem tudják megoldani nézeteltéréseiket, az egyetlen jogorvoslati lehetőség, hogy kötelező érvényű választottbírósági eljárást kérjen egyetlen választottbíró előtt.

8.4.2. A választottbírósági eljárást kezdeményező félnek fel kell hívnia egy jól bevált, az Egyesült Államokban található választottbírósági szervezetet, és kérnie kell, hogy a választottbírósági eljárást egyetlen választottbíró és a GIN mellett olyan időpontban és időpontban folytassák le, amely mindkét fél és a választottbíró számára kölcsönösen elfogadható. Ez az időpont a kérelem benyújtásától számított 60 munkanapon belül van. A választottbírósági eljárást kezdeményező fél a kérelem benyújtásától számított egy napon belül írásban értesíti a másik felet a választottbírósági eljárásról.

8.4.3. Mindkét fél egyetért a következő választottbírósági eljárás formátumában.

8.4.3.1. A választottbírósági eljáráson mindkét fél személyesen, telefonon vagy több féllel folytatott videokommunikáció (pl. Zoom) útján vesz részt , ügyvédek jelenlétében vagy anélkül.

8.4.3.2. Mindkét fél bizalmasan megvitatja a választottbíróval a tényeket, ahogyan azt ők látják, és a nézetkülönbséggel kapcsolatos álláspontjukat.

8.4.3.3. A döntőbíró mindkét felet meghallgatja, és kérdéseket tesz fel, illetve információkat kér a tények tisztázása vagy ellenőrzése érdekében.

8.4.3.4. A döntőbíró ezután 24 órán belül megvizsgálja az összes tényt, és kötelező érvényű döntést hoz.

8.4.3.5. A döntőbírónak nem a törvény technikai részleteire, vagy bármely konkrét szerződés technikai részleteire vagy megfogalmazására kell alapoznia döntését, hanem a “méltányosság és egyenlőség”, valamint “a valódi igazságosság és az eredeti szándék szellemében”, és hogy mi a “tisztességes” minden érintett fél számára ma.

8.4.3.6. A döntőbíró megfelelőnek ítélt módon kártérítést és jogi költségeket ítélhet meg.

8.4.3.7. A választottbírósági ítélet mindkét félre nézve végleges és kötelező érvényű, és bármely illetékes bíróság előtt végrehajtható.

9. SZELLEMI TULAJDON  

9.1. A GIN weboldalon található minden anyag, beleértve, de nem kizárólagosan, a szöveget, grafikákat, logókat, hangklipeket, videoklipeket, linkeket, digitális letöltéseket és védjegyeket, a GIN tulajdonában, ellenőrzése alatt áll vagy a GIN által engedélyezett, és szerzői jog, védjegy és egyéb szellemi tulajdonjogok által védett. Ön és a GIN között a GIN kizárólagos tulajdonosa az oldal tartalmával kapcsolatos minden jognak, jogcímnek és érdekeltségnek.  Ön beleegyezik, hogy nem tesz semmi olyat, ami ezeket a jogokat csorbítaná, és nem támaszt tulajdonosi igényt a fent említett szellemi tulajdonra vagy az oldal tartalmára.

9.2. Az oldal hivatkozhat harmadik felek weboldalaira, illetve keretbe foglalhatja azokat. A keretezés lehetővé teszi a látogató számára, hogy egy harmadik fél által biztosított (és kezelt) tartalmat tekintsen meg anélkül, hogy elveszítené az oldal navigációs menüjéhez való hozzáférést. A GIN nem felelős és nem vállal felelősséget a keretes oldalakon vagy bármely más harmadik fél weboldalán található tartalmakért, termékekért vagy szolgáltatásokért, és nem népszerűsíti vagy támogatja a harmadik felek weboldalát vagy az azokon található tartalmakat.

10. EGYÉB  

10.1. A GIN fenntartja a jogot, hogy a jelen tagsági megállapodást és más irányadó dokumentumokat időről időre saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül módosítsa. A GIN-ben való további tagsága az ilyen dokumentumfrissítéseket követően az Ön beleegyezését jelenti, hogy az új Megállapodás kötelező érvényűnek tekinti.

10.2. A jelen tagsági szerződésre és a kapcsolódó irányadó dokumentumokra az Egyesült Államok törvényei vonatkoznak, és azokkal összhangban kell értelmezni, tekintet nélkül a jogválasztásra vonatkozó rendelkezésekre.

10.3. Ha a jelen tagsági megállapodás és a kapcsolódó irányadó dokumentumok bármely rendelkezése bármely okból végrehajthatatlannak bizonyul, az adott rendelkezést a megengedett legnagyobb mértékben kell érvényesíteni, hogy az befolyásolja a felek adott rendelkezésben tükröződő szándékát. A tagsági megállapodás és a kapcsolódó irányadó dokumentumok fennmaradnak, és továbbra is teljes mértékben hatályban maradnak. Ha a GIN nem érvényesíti vagy gyakorolja a jelen dokumentumok bármely rendelkezését, az nem jelenti az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondást.

10.4. Önkifejezett engedélyt ad a GIN-nek arra, hogy amíg Ön a GIN tagja, felhívjon minden, a fiókomban felsorolt telefonszámot, hogy személyesen beszéljen Önnel, vagy hogy előzetesen rögzített üzenetet küldjön, bármilyen célból, beleértve, de nem kizárólagosan információs, promóciós vagy új áruk vagy szolgáltatások marketingjét. Ön kifejezett engedélyt ad a GIN-nek, hogy ilyen hívásokkal hívja az Ön telefonszámait, még akkor is, ha ezek a számok a nemzeti és/vagy állami “ne hívjon” listákon szerepelnek, amíg Ön a GIN tagja. Ön továbbá kifejezett engedélyt ad a GIN-nek arra, hogy e-mailben, közvetlen levélben vagy bármilyen más kommunikációs módszerrel bármilyen okból kapcsolatba lépjen Önnel, amíg Ön a GIN tagja.

10.5. Önkifejezett engedélyt ad a GIN-nek, hogy az Ön által beküldött ajánlásokat bármilyen formátumban felhasználja értékesítési és marketing promóciós célokra. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, a GIN weboldalán, írásos levelekben és e-mail anyagokban, audio- és videoprodukciókban, a közösségi média bármely formájában és bármely más kommunikációs módszerben történő felhasználást.

11. TAGOK ÉS TÁRSULT TAGOK MAGATARTÁSI KÓDEXE 

11.1. Ön vállalja, hogy mindenkor betartja ezt a magatartási kódexet. Ez a magatartási kódex időről időre a GIN saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül változhat.

11.2. A GIN-tagok és a társult tagok vállalják, hogy szigorúan betartják a GIN-tagok magatartási kódexét. A magatartási kódex megsértése a GIN Tagsági Szabályok Felülvizsgálati Bizottsága általi felülvizsgálathoz vezethet, ami a tagság megszűnését eredményezheti.

11.3. Ön vállalja, hogy betartja a GIN minden írásos irányelvét, szabályát, politikáját és eljárását. Ezek közé tartozik a tagsági megállapodás és a magatartási kódex, a felhasználási feltételek, az adatvédelmi irányelvek, a GIN hitvallása, a GIN küldetésnyilatkozata és adott esetben a tagok eljárási kézikönyve.

11.4. Ön tudomásul veszi, hogy ez a magatartási kódex előzetes értesítéssel vagy anélkül változhat, és hogy az én felelősségem, hogy rendszeresen felülvizsgáljam és megértsem ezt a magatartási kódexet.

11.5. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen magatartási kódex bármilyen megsértése a GIN mérlegelési jogkörében, a Tagsági Szabályok Felülvizsgáló Bizottságán keresztül és a GIN eljárásainak megfelelően a tagságom megszűnését eredményezheti.

11.6. Ön vállalja, hogy cselekedetei megfelelnek az összes vonatkozó törvénynek és szabályozásnak.

11.7. Ön tudomásul veszi, hogy nem vesz részt olyan promócióban, illetve nem részesül olyan promócióban, amelyet a vonatkozó jogszabályok tiltanak.

11.8. Ha Ön a GIN tagja lett, vállalja, hogy soha nem veszélyezteti a GIN, a tagok és társult tagok, a személyzet, az előadók, a tulajdonosok, az előadók és a vállalkozók jó hírnevét, illetve nem rágalmazza azt semmilyen módon, beleértve, de nem kizárólagosan a közösségi média platformok (pl. Facebook, Twitter, Whatsapp, Telegram, Google stb.), e-mail, telefon, nyomtatott vagy nyilvános bejelentés útján, ha Ön jelenleg tag, vagy még azután sem, hogy a GIN megszüntette a tagságát, vagy saját maga felmondta a tagságát.

11.9. Ön vállalja, hogy mindenkor professzionális és etikus módon viselkedik.

11.10. Ön vállalja, hogy mindig őszintén és tisztességesen képviseli a GIN-t.

11.11. Vállalom, hogy soha nem teszek hamis jövedelemre vonatkozó állításokat vagy javaslatokat.

11.12. Ön vállalja, hogy soha nem kér, nem javasolja, nem csábít semmilyen módon egyetlen Tagot sem arra, hogy másik edzőre váltson.

11.13. Ön vállalja, hogy mindenkor betartja az összes promóció feltételeit.

11.14. Ön vállalja, hogy pozitív és professzionális kapcsolatot tart fenn mindazokkal, akiket edz.

11.15. Ön vállalja, hogy a GIN rendezvényeken sem közvetlenül, sem közvetve nem kérdezősködik a tagok vagy a személyzet felé üzleti lehetőségek, kölcsönök, befektetések, termékek vagy bármilyen szolgáltatás népszerűsítése érdekében.

11.16. Ön vállalja, hogy soha nem használja a GIN weboldalát, fiókját vagy a GIN-en belüli státuszát semmilyen csalárd célra, beleértve, de nem kizárólagosan, hogy nem tagoknak vagy társult tagoknak hozzáférést biztosít a GIN weboldalához vagy a GIN által közzétett információkhoz.

11.17. Ön vállalja, hogy soha nem népszerűsít semmilyen illegális tevékenységet.

11.18. Ön vállalja, hogy soha nem zaklat semmilyen módon egyetlen Tagot sem, beleértve, de nem kizárólagosan a fizikai zaklatást, a zaklatást, az online zaklatást, az e-mail vagy telefonhívások használatát. 

11.19. Ön vállalja, hogy soha nem ad hamis képet magáról vagy a szervezeten belüli státuszáról, beleértve a munkatársakkal, előadókkal, tulajdonosokkal, előadókkal, vállalkozókkal vagy más tagokkal való kapcsolatát.

12. A TAGSÁGI MEGÁLLAPODÁS ÉS MINDEN MÁS IRÁNYADÓ DOKUMENTUM VÉGREHAJTÁSA

12.1. A GIN fenntartja magának a jogot a jelen tagsági megállapodás és az egyéb irányadó dokumentumok feltételeinek érvényesítésére. A Tagsági Megállapodás és az egyéb irányadó dokumentumok megsértésének kezelése érdekében a GIN a Tagsági Szabályzatokat Felülvizsgáló Bizottságán keresztül és a GIN eljárásainak megfelelően, saját belátása szerint jogosult az alábbiak bármelyikét kiszabni:

12.1.1. Figyelmeztetés – Írásbeli figyelmeztetés, amely azonosítja a szabálysértést, és megfelelő időt biztosít a szabálysértés orvoslására. A levélben tájékoztatni kell arról is, hogy a kötelezettség elmulasztása súlyosabb szankciókat vonhat maga után.

12.1.2. Próbaidő – próbaidőszakot lehet elrendelni A Tagsági Politikák Felülvizsgáló Bizottsága közli a taggal a próbaidő konkrét okát (okait). Amennyiben a Tag továbbra is megsérti a próbaidő okát, vagy a próbaidő alatt a jelen megállapodás vagy az irányadó dokumentumok bármely más záradékát, az súlyosabb szankciókat vonhat maga után.

12.1.3. Felfüggesztés – a felfüggesztés időtartamát a Tagsági Szabályzat Felülvizsgáló Bizottság közli a Taggal a felfüggesztés konkrét okát (okait). A felfüggesztés ideje alatt minden tagi kiváltság felfüggesztésre kerül, beleértve, de nem kizárólagosan az összes tagi jogot és előnyt.

12.1.4. Kizárás – A Tagsági Szabályzatokat Felülvizsgáló Bizottság saját belátása szerint kizárhat/megszüntethet egy Tagot bármilyen okból, indoklással vagy anélkül. A kizárt/megszűnt tagnak nem lesz többé honlap-hozzáférése, illetve semmilyen más tagi kiváltsága. A kizárt/megszűnt tagok a jövőben is kérvényezhetik tagságukat, és a tagság elfogadása a GIN kizárólagos belátása szerint történik.

12.2. Fellebbezés – A tagok a fenti szankciók bármelyikével szemben írásban fellebbezhetnek a Tagsági Politikák Felülvizsgáló Bizottságához felülvizsgálat céljából. A fellebbezéshez a tagnak az alábbiakat kell tennie:

12.2.1. Írásos nyilatkozat benyújtása a konkrét vád(ak)ra vonatkozóan. 

12.2.2. nyújtson be minden, a konkrét vád(ak)ra vonatkozó bizonyítékot.

12.2.3. Álljon rendelkezésre egy telefonos, virtuális vagy személyes interjúra, hogy megbeszélhessük a vádat (vádakat).

12.2.4. Mindig professzionális módon viselkedjen.

12.3. A fellebbezés során a kiszabott szankció a jogerős ítélet meghozataláig hatályban marad.

13. A GIN-TAGSÁG KÉRELMEZÉSÉNEK MINIMUMKÖVETELMÉNYEI

13.2. A GIN tagjává váláshoz a kérelmezőnek a következőkkel kell rendelkeznie:

13.2.1. Legalább 18 évesnek kell lennie, vagy a kérelmező joghatósága szerinti törvényes alsó korhatárnak. Azoknak a jelentkezőknek, akik még nem töltötték be a 18. életévüket, vagy nem érik el az adott ország törvényes korhatárát, a szülő vagy törvényes gyám írásos engedélyét kell benyújtaniuk a klubba való belépéshez.

13.2.2. Jogilag képesnek kell lennie arra, hogy jogilag kötelező erejű megállapodásokat kössön, vagy törvényes képviselője kell, hogy aláírja.

13.2.3 Töltse ki az új tag jelentkezési folyamatát, amely magában foglalja a Tagsági Megállapodás és az összes többi irányadó dokumentum elolvasását, megértését és elfogadását.