Kushtet e Përdorimit

Kjo faqe është në pronësi dhe operohet nga GIN Unite, LLC (Rrjeti Global i Informacionit ose “GIN”) për përdorimin dhe informacionin tuaj personal. Duke hyrë dhe shfletuar këtë faqe, ju pranoni dhe jeni të detyruar nga të gjitha termat dhe kushtet e mëposhtme.

Siç përdoret këtu, GIN do të përfshijë Rrjetin Global të Informacionit, filialet e tij dhe kompanitë e lidhura me të, dhe secilin prej pajtimtarëve, agjentëve, drejtorëve, oficerëve, punonjësve dhe të caktuarve të tyre.

GIN ka të drejtën, por jo detyrimin, të përditësojë faqen dhe/ose këto Kushte të Përdorimit në çdo kohë pa njoftim paraprak. Meqenëse jeni të detyruar nga këto rishikime, duhet të rishikoni Kushtet e Përdorimit sa herë që vizitoni faqen.

Synimi i sitit  

Informacioni i përfshirë në këtë faqe, si dhe çdo informacion tjetër i dhënë drejtpërdrejt ose indirekt nga GIN, është vetëm për informacionin tuaj personal dhe edukimin. Asnjë nga informacionet nuk ka për qëllim të ftojë, nxisë ose inkurajojë ndonjë person të marrë një vendim ligjor, mjekësor, financiar ose investimi. Ju duhet të konsultoheni me një profesionist të licencuar në fushën e duhur përpara se të veproni sipas çdo informacioni ose rekomandimi që bëhet drejtpërdrejt ose tërthorazi nga GIN.

GIN rezervon të drejtën të refuzojë çdo aplikim anëtarësimi ose anëtarësie për çfarëdo arsye ose aspak arsye, sipas gjykimit të tij. GIN mund të modifikojë, pezullojë, ndërpresë ose kufizojë përdorimin e çdo pjese të kësaj faqeje, pa përgjegjësi. GIN mund t’i refuzojë aksesin çdo personi ose përdoruesi në çdo kohë për çfarëdo arsye.

Mohim përgjegjësie dhe garanci  

Ndërsa GIN shpreson të sigurojë informacione të sakta dhe të përditësuara, ne nuk japim asnjë garanci ose përfaqësim në lidhje me saktësinë e informacionit dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi ose përgjegjësi për ndonjë gabim ose lëshim në informacion. Askush nuk ka të drejtë të pretendojë se ekziston një detyrë për të përditësuar ose korrigjuar ndonjë informacion të tillë.

GIN do të japë informacion në mënyrën, formatin dhe në ato momente që zgjedh GIN, sipas gjykimit të tij. GIN nuk jep asnjë përfaqësim, garanci ose garanci për sasinë e informacionit që do të jepet, kur ose sa shpesh do të jepet ai informacion, nëse ose kur kërkesave ose korrespondencës tjetër do të përgjigjet ose nga kush.

PËRDORIMI JUAJ I KËSAJ SITE DHE TË CDO INFORMACION, PRODUKTE DHE SHËRBIM TJETËR TË OFRUAR DIREKT APO INDIREKT NGA GIN ËSHTË NË RREZIKUN TUAJ. GIN NUK MERR ASNJË PËRGJEGJËSI DHE NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR NDONJË DËME TË REZULTATEVE NDAJ, OSE VIRUSET QË MUND TË NDIKOJNË, PAJISJET TUAJ KOMPJUTERIKE APO PRONË TJERA. GIN NUK PËRFAQËNON OSE GARANTON QË PËRDORIMI I INFORMACIONIT TË TIJ NUK DO TË SHKELJË TË DREJTAT E PALËVE TË TRETA.

TË GJITHA INFORMACIONET, SHËRBIMET DHE PRODUKTET E OFRUARA DIREKT APO INDIREKT NGA XHINI SIGUROHET “SIÇ ËSHTË” PA ASNJË LLOJ GARANCI, TË SHPREHUR OSE TË LËNDRUESHME, PËRFSHIRË TË KUNDËRSHME, POR JO TË KUFIZUARA TË KUFIZUARA QËLLIMI LIDHUR ME PËRSHTATSHMËRISË SË INFORMACIONIT, SAKTËSISË, BESUESHMËRISË, PLOTËSISË DHE KOHËSISË. GIN NUK GARANTON QË KJO FAQ ËSHTË I PASUR NGA TË GJITHA BUGET, GABIMET APO LËSHIMET. PËRDORIMI JUAJ I KËTË SAJTI ËSHTË NË RREZIKUN TUAJ.

Kufizimi i përgjegjësisë 

NE SHTESIN MË TË PLOTË TË LEJUAR SIPAS LIGJIT TË ZBATUESHËM, AS GIN AS ASNJË PALË TJETËR E PËRFSHIRË NË KRIJIMIN, PRODHIMIN APO DORËZIMIN E KËSAJ SAJTI DO TË JANË PËRGJEGJËSI PËR (1) TË TJERA TË HUMBUR NË KONTRATË, DETYRI (PERFSHIRË PAQLEDHJE), OSE PER TË NDËRSHËM, EDHE NËSE GJINI ËSHTË KËSHILLUAR PËR MUNDËSINË E DËMEVE TË KËTA; (2) DËME NDËSHKIMORE APO VEÇANTA; OSE (3) DËMET E SHKAKTUARA AFËRSISHT NGA DËSHTIMI OSE REFUZIMI JUAJ PËR TË KRYERJEN NDONJË DETYRIME SIPAS KËSAJ MARRËVESHJES APO SIPAS KERKOHET ME LIGJ.

Pronë intelektuale 

I gjithë materiali në këtë faqe interneti, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, tekstin, grafikën, logot, klipet audio, videoklipet, lidhjet, shkarkimet dixhitale dhe markat tregtare është në pronësi, kontrolluar ose licencuar nga GIN dhe mbrohet nga e drejta e autorit, marka tregtare dhe ligje të tjera për pronësinë intelektuale. Në mes jush dhe GIN, GIN zotëron ekskluzivisht të gjitha të drejtat, titujt dhe interesat në dhe për përmbajtjen e faqes. Ju pranoni të mos bëni asgjë që mund të dëmtojë të drejta të tilla dhe as nuk do të parashtroni pretendime pronësie në asnjë nga pronat intelektuale të përmendura më sipër ose në përmbajtjen e sajtit.

Ju mund të shkarkoni një kopje të faqes në një kompjuter të vetëm për përdorimin tuaj personal, jokomercial, me kusht që të ruani të gjitha njoftimet për të drejtat e autorit dhe markat tregtare. Ju nuk mund të kopjoni, postoni, shpërndani ose përdorni përmbajtjen e faqes në asnjë mënyrë tjetër.

Faqja mund të lidhet ose të kornizojë faqet e internetit të palëve të treta. Inkuadrimi i lejon një vizitori të shikojë përmbajtjen e ofruar (dhe të menaxhuar) nga një palë e tretë pa humbur aksesin në menynë e lundrimit të kësaj faqeje.

GIN nuk është përgjegjës ose përgjegjës për përmbajtjen, produktet ose shërbimet në sajtet e kornizuara ose ndonjë faqe tjetër të palëve të treta në internet dhe nuk promovon ose miraton asnjë faqe interneti të palës së tretë ose përmbajtjen në ato sajte.

Dëmshpërblimi  

Ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani të padëmshëm, me shpenzimet tuaja të vetme, GIN nga çdo pretendim ose veprim i paraqitur nga një palë e tretë në lidhje me (a) përdorimin tuaj të faqes dhe/ose (b) shkeljen nga ana juaj të Kushteve të Përdorimit.

Përfundimi 

Kushtet e Përdorimit janë një marrëveshje detyruese midis jush dhe GIN, dhe është në fuqi derisa të përfundojë nga secila palë. Nëse jeni të pakënaqur me faqen, këto Kushte të Përdorimit ose Politikën e Privatësisë, ju mund ta përfundoni këtë marrëveshje në çdo kohë. Marrëveshja do të përfundojë automatikisht nëse nuk i përmbaheni këtyre Kushteve të Përdorimit. Për të përfunduar marrëveshjen ose nëse marrëveshja përfundon automatikisht, ju duhet të shkatërroni të gjithë materialin që lidhet ose merret nga faqja.

Arbitrazhi 

Ju pranoni që ju, kompania që përfaqësoni, ndonjë nga zyrtarët dhe drejtorët e saj, ose ndonjë kompani e lidhur, zyrtarët dhe drejtorët e tyre, nuk do të ngrenë kurrë padi për asnjë arsye, në çdo kohë, në asnjë gjykatë, kundër GIN ose ndonjë prej anëtarëve të saj .

Nëse ndonjëra palë ka ndonjëherë një mosmarrëveshje në lidhje me ndonjë çështje, të dyja palët bien dakord të përpiqen t’i zgjidhin këto mosmarrëveshje në një mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme. Nëse palët nuk mund të zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre, zgjidhja juaj e vetme është të kërkoni arbitrazh detyrues me një arbitër të vetëm.

Pala që dëshiron të fillojë arbitrazhin do të thërrasë një organizatë arbitrazhi të themeluar në vendin e Nevisit dhe do të kërkojë që arbitrazhi me një arbitr të vetëm të fillojë në një datë dhe orë që është reciprokisht e pajtueshme për të dyja palët dhe arbitrin, por jo më vonë se katërmbëdhjetë ditë pune nga data e kërkesës. Pala që fillon arbitrazhin do ta njoftojë me shkrim palën tjetër për arbitrazhin brenda një dite nga bërja e asaj kërkese.

Të dyja palët bien dakord për formatin e mëposhtëm të arbitrazhit:

  • Në arbitrazh do të marrë pjesë secila palë ose personalisht ose nëpërmjet telefonit me ose pa praninë e avokatëve.
  • Secila palë do të diskutojë privatisht me arbitrin faktet siç i shohin dhe pikëpamjet e tyre në lidhje me mosmarrëveshjen.
  • Arbitri do të dëgjojë të dyja palët dhe do të bëjë pyetje ose do të kërkojë informacion për të sqaruar ose verifikuar faktet.
  • Më pas, arbitri do të marrë të gjitha faktet dhe do të marrë një vendim, i cili do të jetë i detyrueshëm, brenda 24 orëve.
  • Arbitrit do t’i kërkohet të bazojë vendimin e tij jo në aspektet teknike të ligjit, ose në teknikat ose formulimet në ndonjë kontratë specifike, por ai do ta bazojë vendimin e tij në “drejtësinë dhe barazinë” dhe “nën frymën e drejtësisë së vërtetë dhe origjinale”. synimi”, dhe çfarë është “e drejtë” për të gjitha palët e interesuara sot.
  • Arbitri mund të caktojë dëmshpërblimin e dëmeve dhe tarifat ligjore, siç e gjykon të përshtatshme.
  • Vendimi i arbitrazhit do të jetë përfundimtar dhe detyrues për të dyja palët dhe mund të zbatohet në çdo gjykatë të juridiksionit kompetent.

Të ndryshme 

Këto Kushte Përdorimi do të drejtohen nga dhe do të interpretohen në përputhje me ligjet e vendit të Nevis, pa marrë parasysh zgjedhjen e dispozitave të ligjit.

Nëse për ndonjë arsye, ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve të Përdorimit rezulton e pazbatueshme, ajo dispozitë do të zbatohet në masën maksimale të lejueshme në mënyrë që të realizojë qëllimin e palëve siç pasqyrohet në atë dispozitë, dhe pjesa tjetër e këtyre Kushteve të Përdorimit do të vazhdojnë me fuqi dhe efekt të plotë. Dështimi i GIN për të zbatuar ose ushtruar ndonjë dispozitë të këtyre Kushteve të Përdorimit nuk do të përbëjë heqje dorë nga kjo e drejtë ose dispozitë.

Unë e kuptoj që duke qenë një Anëtar i GIN, nuk ka asnjë premtim apo garanci se do të fitoj para ose do të manifestoj ndonjë nga qëllimet dhe ëndrrat e mia. Unë e kuptoj që të gjitha materialet që ofron GIN janë mendime të autorëve dhe se të tjerët mund të kenë mendime të ndryshme. Unë e pranoj se rezultatet e kaluara ose rezultatet që të tjerët kanë arritur nuk garantojnë rezultate në të ardhmen.

Në fuqi më 1 janar 2021