Marrëveshja e Anëtarit

1. PREZANTIMI 

Nëse pranoheni si Anëtar i Rrjetit Global të Informacionit, ju e kuptoni dhe pranoni që:

2. KONTRATA 

2.1. Kjo është një marrëveshje ligjërisht e detyrueshme midis jush dhe GIN Unite, LLC, e cila do të quhet GIN ose Rrjeti Global i Informacionit.

2.2.  GIN përfshin kompanitë e tij të lidhura, pajtimtarët, agjentët, drejtorët, oficerët, punonjësit, kontraktorët dhe caktuesit.

2.3. Duke paraqitur një aplikim për t’u bërë Anëtar i GIN, ju po përfaqësoni dhe garantoni që keni shqyrtuar, kuptuar plotësisht dhe jeni dakord me të gjitha termat dhe kushtet në këtë marrëveshje.

2.4. Duke paraqitur një aplikim për t’u bërë Anëtar i GIN, ju po përfaqësoni dhe garantoni që keni shqyrtuar, kuptuar plotësisht dhe jeni dakord me të gjithë përmbajtjen në dokumentet e tjera udhëzuese të Rrjetit Global të Informacionit. Këto përfshijnë, por nuk kufizohen në Kushtet e përdorimit, Politikën e Privatësisë, GIN Creed dhe dokumentet e udhëzuesit të politikave dhe procedurave.

3. KËRKESAT PËR ANËTARËSIM  

3.1. Të gjithë anëtarët e GIN janë individë njerëzorë, që marrin pjesë në GIN si të tillë. Ju përfaqësoni dhe garantoni që, si Anëtar në GIN, pjesëmarrja juaj në GIN do të jetë për zhvillimin tuaj personal, me përfitime të mundshme ndihmëse për të tjerët.    

3.2. Ju përfaqësoni dhe garantoni që nëse jeni punonjës, agjent ose përfaqësues tjetër i, ose i lidhur ndryshe me, ndonjë media ose organizatë, duke përfshirë pa kufizim çdo botim lajmesh ose argëtimi ose agjenci transmetimi, ju pranoni të njoftoni GIN menjëherë me shkrim tek ne duke klikuar këtu.

3.4 Ju përfaqësoni dhe garantoni se nuk do të ndani materialin, idetë ose pronësinë intelektuale të GIN në asnjë mënyrë.

3.5. GIN, nëpërmjet Komitetit të Aplikimit dhe Rishikimit të Anëtarësimit, rezervon të drejtën të refuzojë çdo Aplikim Anëtarësimi për çfarëdo arsye, sipas gjykimit të tij. Miratimi është në diskrecionin e vetëm të Komisionit të Aplikimit për Anëtarësim dhe Shqyrtimit.

4.  INFORMACION DHE KFIDENCIALITET  

4.1. Të gjitha transaksionet financiare me GIN do të jenë në dollarë amerikanë dhe do të tarifohen nga GIN. Të gjitha pagesat e bëra në GIN, të tilla si tarifat e fillimit, tarifat e përmirësimit ose detyrimet mujore janë të pakthyeshme.

4.2. Pagesa e tarifave ndaj GIN nuk u jep të drejtë Anëtarëve për ndonjë interes pronësie ose kapitali në GIN.

4.3. Informacioni i përmbajtur në faqen GIN, si dhe çdo informacion tjetër i dhënë drejtpërdrejt ose indirekt nga GIN, është vetëm për informacionin tuaj personal dhe edukimin. Asnjë nga informacionet nuk ka për qëllim të ftojë, nxisë ose inkurajojë ndonjë person të marrë një vendim ligjor, mjekësor, financiar ose investimi. Ju duhet të konsultoheni me një profesionist të licencuar në fushën e duhur përpara se të veproni sipas çdo informacioni ose rekomandimi që jepet drejtpërdrejt ose tërthorazi nga GIN. 

4.4. Informacioni që merrni si rezultat i anëtarësimit tuaj në GIN do të trajtohet si Informacion Konfidencial, pavarësisht nëse është etiketuar apo jo si i tillë. Ju pranoni të mos kopjoni, shfrytëzoni, shisni, shpërndani ose në ndonjë mënyrë tjetër t’i zbuloni asnjë Informacion Konfidencial askujt. Përjashtimet e vetme janë

 1. anëtarëve të tjerë të GIN që janë në gjendje të mirë dhe
 2. nëse kërkohet nga urdhri gjyqësor ose qeveritar, me kusht që t’i keni dhënë GIN një njoftim të arsyeshëm me shkrim përpara zbulimit, për t’i dhënë GIN një mundësi të arsyeshme për të mbrojtur Informacionin Konfidencial.

4.5. Ju pranoni se nëse shkelni ndonjë nga detyrimet e konfidencialitetit, ndonjë nga përfaqësimet e bëra brenda kësaj Marrëveshjeje, duke përfshirë Kodin e Sjelljes, GIN do të pësojë dëm të pariparueshëm për të cilin dëmet monetare do të ishin të pamjaftueshme. Ju pranoni që, në rast të një shkeljeje të tillë, do t’ju referohen Komitetit të Shqyrtimit të Politikave të Anëtarëve të GIN, ku anëtarësimi juaj në GIN do të konsiderohet për përfundimin ose veprime të tjera të tilla. Për më tepër, GIN do të ketë të drejtë për lehtësim të jashtëzakonshëm në çdo gjykatë të juridiksionit kompetent, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, një urdhër ndalimi të përkohshëm dhe masa paraprake dhe të përhershme për mbrojtjen e të drejtave të tij, përveç çdo dhe të gjitha mjeteve juridike të disponueshme me ligj. Ju pranoni t’i caktoni GIN-it të drejtën tuaj për të ndërmarrë çdo veprim për shkeljen e çdo të drejte pronësie kundër çdo pale të tretë që zotëron Informacionin Konfidencial të marrë nga ju.

4.6. Ju pranoni të mos ndani kurrë kredencialet e llogarisë suaj të Anëtarësisë GIN me askënd për asnjë arsye. Ju pranoni të mos lejoni asnjëherë askënd për asnjë arsye që të hyjë në llogarinë tuaj GIN, ose t’ju imitojë në çfarëdo mënyre.

5. MOS DHE GARANCI  

5.1. Ndërsa GIN synon t’u ofrojë anëtarëve të tij informacion të saktë dhe të përditësuar, ai nuk jep asnjë garanci ose përfaqësim për saktësinë e informacionit dhe nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi ose përgjegjësi për ndonjë gabim ose lëshim në informacion. Askush nuk ka të drejtë të pretendojë se ekziston një detyrë për të përditësuar ose korrigjuar ndonjë informacion të tillë.

5.2. GIN do t’u japë informacion drejtpërdrejt ose tërthorazi anëtarëve të tij në mënyrën, formatin dhe në ato momente që GIN zgjedh, sipas gjykimit të tij. GIN nuk bën përfaqësime, garanci ose garanci në lidhje me sa vijon:

 • sasinë e informacionit që do të jepet,
 • kur ose sa shpesh do të jepet ai informacion,
 • nëse ose kur kërkesave nga anëtarët do t’u përgjigjet ose nga kush,
 • nëse ose kur Anëtarët do të marrin mentorim ose nga kush, dhe
 • nëse, kur ose ku, do të ofrohen webinare ose seminare ose seminare të tjera.

5.3. GIN mund të modifikojë, pezullojë, ndërpresë ose kufizojë aksesin ose përdorimin e çdo pjese të faqes së saj të internetit, pa përgjegjësi. GIN mund t’i refuzojë aksesin çdo personi ose përdoruesi në çdo kohë për çfarëdo arsye.

5.4. GIN nuk përfaqëson, garanton ose garanton që, si rezultat i lidhjes suaj me GIN ose informacionit, produkteve ose shërbimeve që merrni direkt ose indirekt nga GIN

 1. ju do të merrni çdo para, shpërblim, fitim, kredi, kredi, pronë personale ose të paluajtshme, oferta biznesi ose çdo gjë tjetër me vlerë monetare, ose
 2. minimizoni detyrimin tuaj tatimor, përmirësoni shëndetin tuaj, humbni peshë ose jetoni një jetë më të gjatë, më të shëndetshme ose më të lumtur.

Ky informacion nuk ka për qëllim të zëvendësojë këshillat profesionale.

5.5. Përdorimi juaj i kësaj faqeje dhe çdo informacioni, produkti dhe shërbimi tjetër i ofruar drejtpërdrejt ose indirekt nga GIN është në rrezikun tuaj. GIN nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi dhe nuk do të jetë përgjegjës për dëmtimet ose viruset që mund të ndikojnë në pajisjet tuaja kompjuterike ose pronën tjetër. GIN nuk përfaqëson ose garanton që përdorimi i një informacioni të tillë nuk do të cenojë të drejtat e palëve të treta.

5.6. Të gjitha informacionet, shërbimet dhe produktet e ofruara drejtpërdrejt ose tërthorazi nga GIN ofrohen “siç është” pa asnjë lloj garancie, qoftë e shprehur apo e nënkuptuar. Kjo nuk kufizohet në garancitë e nënkuptuara të tregtueshmërisë, mos-shkeljes ose përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar në lidhje me përshtatshmërinë e informacionit, saktësinë, besueshmërinë, plotësinë dhe afatin kohor. GIN nuk garanton që kjo faqe është e lirë nga të gjitha gabimet, gabimet ose lëshimet. Përdorimi juaj i kësaj faqeje është në rrezikun tuaj.

6. KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË  

6.1. Në masën më të plotë të lejueshme në përputhje me ligjin në fuqi, as GIN dhe asnjë palë tjetër e përfshirë në krijimin, prodhimin ose shpërndarjen e faqes së saj të internetit nuk do të jetë përgjegjës për

 1. fitimet e humbura ose çdo dëm tjetër rastësor ose pasues, pavarësisht nga forma e veprimit, qoftë në kontratë, dëmshpërblim (përfshirë neglizhencën) ose ndryshe, edhe nëse GIN është këshilluar për mundësinë e dëmeve të tilla;
 2. dëme ndëshkuese ose të veçanta; ose
 3. dëmet e shkaktuara afërsisht nga dështimi ose refuzimi juaj për të kryer ndonjë detyrim sipas kësaj marrëveshjeje ose siç kërkohet nga ligji.

7. DËSHMËRIM  

7.1. Ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani të padëmshëm, me shpenzimet tuaja të vetme, GIN nga çdo pretendim ose veprim i ngritur nga një palë e tretë në lidhje me (a) përdorimin tuaj të faqes në internet dhe/ose (b) shkeljen nga ana juaj të Marrëveshjes së Anëtarësimit dhe dhe dokumente udhëzuese të lidhura me GIN.

8. ANULIMI DHE MJETET MJEKËSORE  

8.1. Shkeljet e çdo lloji në lidhje me sjelljen e Anëtarëve do të adresohen nga Komiteti i Rishikimit të Politikave të Anëtarëve GIN. Çdo shkelje e tillë mund të rezultojë në anulimin e anëtarësimit tuaj në GIN.

8.2. Ju mund ta anuloni anëtarësimin tuaj në çdo kohë duke vizituar faqen e Anulimit të Llogarisë që ndodhet në seksionin e Anëtarësimit të faqes së internetit GIN.  

8.3. Nëse anëtarësimi juaj anulohet për ndonjë arsye, duke përfshirë zgjedhjen tuaj, ju pranoni që do të ktheni origjinalin dhe të gjitha kopjet e Informacionit Konfidencial në GIN brenda 10 ditëve të punës nga anulimi.  Nëse ndonjëherë dëshironi të ktheheni në GIN, ju pranoni të paraqisni një aplikim të ri për Anëtarësim që GIN mund ta konsiderojë të pranueshëm sipas gjykimit të tij. Nëse aplikacioni juaj i ri miratohet, ju do të filloni përsëri si Anëtar i Asocuar, jo në nivelin në të cilin ishit kur anëtarësimi juaj u anulua nga ju ose GIN.

8.4. Ju pranoni që nuk do të paraqisni kurrë padi për asnjë arsye, në çdo kohë, në asnjë gjykatë, kundër GIN-it ose ndonjë prej anëtarëve, bashkëpunëtorëve, stafit, pronarëve, agjentëve, drejtorëve, oficerëve dhe caktuesve të tij. Të gjitha mosmarrëveshjet do të trajtohen nga arbitrazhi.

8.4.1. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe këtu, nëse ju ose GIN keni ndonjëherë një mosmarrëveshje në lidhje me ndonjë çështje, të dyja palët bien dakord të përpiqen të zgjidhin mosmarrëveshje të tilla në një mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme. Nëse palët nuk mund të zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre, zgjidhja juaj e vetme është të kërkoni një arbitrazh detyrues me një arbitr të vetëm.

8.4.2. Pala që dëshiron të fillojë arbitrazhin duhet të thërrasë një organizatë arbitrazhi të themeluar mirë të vendosur në Shtetet e Bashkuara dhe të kërkojë arbitrazh me një arbitër të vetëm dhe GIN në një datë dhe orë që është reciprokisht e pranueshme për të dyja palët dhe arbitrin. Kjo datë duhet të jetë jo më vonë se 60 ditë pune nga data e kërkesës. Pala që fillon arbitrazhin do ta njoftojë me shkrim palën tjetër për arbitrazhin brenda një dite nga bërja e asaj kërkese.

8.4.3. Të dyja palët bien dakord për formatin e mëposhtëm të arbitrazhit.

8.4.3.1. Në arbitrazh do të marrë pjesë secila palë ose personalisht, nëpërmjet telefonit, ose me video komunikim me shumë palë (p.sh. Zoom), me ose pa praninë e avokatëve.

8.4.3.2. Secila palë do të diskutojë privatisht me arbitrin faktet siç i shohin dhe pikëpamjet e tyre në lidhje me mosmarrëveshjen.

8.4.3.3. Arbitri do të dëgjojë të dyja palët dhe do të bëjë pyetje ose do të kërkojë informacion për të sqaruar ose verifikuar faktet.

8.4.3.4. Më pas, arbitri do të marrë të gjitha faktet dhe do të marrë një vendim, i cili do të jetë i detyrueshëm, brenda 24 orëve.

8.4.3.5. Arbitrit do t’i kërkohet të bazojë vendimin e tij jo në aspektet teknike të ligjit, ose në teknikat ose formulimet në ndonjë kontratë specifike, por ai do ta bazojë vendimin e tij në “drejtësinë dhe barazinë” dhe “nën frymën e drejtësisë së vërtetë dhe origjinale”. synimi”, dhe çfarë është “e drejtë” për të gjitha palët e interesuara sot.

8.4.3.6. Arbitri mund të caktojë dëmshpërblimin e dëmeve dhe tarifat ligjore, siç e gjykon të përshtatshme.

8.4.3.7. Vendimi i arbitrazhit do të jetë përfundimtar dhe detyrues për të dyja palët dhe mund të zbatohet në çdo gjykatë të juridiksionit kompetent.

9. PRONË INTELEKTUALE  

9.1. I gjithë materiali në faqen e internetit GIN, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, tekstin, grafikën, logot, klipet audio, videoklipet, lidhjet, shkarkimet dixhitale dhe markat tregtare janë në pronësi, kontrolluar ose licencuar nga GIN dhe mbrohet nga e drejta e autorit, marka tregtare, dhe ligje të tjera për pronësinë intelektuale. Në mes jush dhe GIN, GIN zotëron ekskluzivisht të gjitha të drejtat, titujt dhe interesat në dhe për përmbajtjen e faqes.  Ju pranoni të mos bëni asgjë që mund të dëmtojë të drejta të tilla dhe as nuk do të parashtroni pretendime pronësie në asnjë nga pronat intelektuale të përmendura më sipër ose në përmbajtjen e sajtit.

9.2. Faqja mund të lidhet ose të kornizojë faqet e internetit të palëve të treta. Inkuadrimi i lejon një vizitori të shikojë përmbajtjen e ofruar (dhe të menaxhuar) nga një palë e tretë pa humbur aksesin në menynë e lundrimit të kësaj faqeje. GIN nuk është përgjegjës ose përgjegjës për përmbajtjen, produktet ose shërbimet në sajtet e kornizuara ose në ndonjë faqe tjetër të palëve të treta dhe nuk promovon ose miraton asnjë faqe interneti të palës së tretë ose përmbajtjen në ato sajte.

10. TË NDRYSHME  

10.1. GIN rezervon të drejtën për të ndryshuar këtë Marrëveshje Anëtarësimi dhe dokumente të tjera udhëzuese herë pas here sipas gjykimit të saj pa paralajmërim. Anëtarësimi juaj i vazhdueshëm në GIN pasi të ketë një përditësim të tillë dokumenti do të përbëjë marrëveshjen tuaj për t’u lidhur me atë Marrëveshje të re.

10.2. Kjo Marrëveshje Anëtarësimi dhe dokumentet udhëzuese shoqëruese do të drejtohen nga dhe do të interpretohen në përputhje me ligjet e Shteteve të Bashkuara, pa marrë parasysh zgjedhjen e dispozitave të ligjit.

10.3. Nëse për ndonjë arsye, ndonjë dispozitë e kësaj Marrëveshjeje të Anëtarësimit dhe dokumenteve udhëzuese shoqëruese rezulton e pazbatueshme, kjo dispozitë do të zbatohet në masën maksimale të lejueshme në mënyrë që të ndikojë në qëllimin e palëve siç pasqyrohet në atë dispozitë. Pjesa e mbetur e Marrëveshjes së Anëtarësimit dhe dokumenteve udhëzuese shoqëruese do të vazhdojnë në fuqi dhe efekt të plotë. Dështimi i GIN për të zbatuar ose ushtruar ndonjë dispozitë të këtyre dokumenteve nuk do të përbëjë heqje dorë nga kjo e drejtë ose dispozitë.

10.4. Ju i jepni leje shprehur GIN-it, ndërkohë që jeni Anëtar i GIN-it, të telefononi të gjithë numrat e telefonit të listuar në llogarinë time, të flas personalisht me ju ose të dërgojë një mesazh të regjistruar më parë, për çdo qëllim, duke përfshirë, por pa u kufizuar në informuese, promovuese ose marketingu i mallrave ose shërbimeve të reja. Ju jepni leje të shprehur GIN për të thirrur numrat tuaj të telefonit me thirrje të tilla, edhe nëse këta numra janë të regjistruar në listat kombëtare dhe/ose deklarojnë “mos telefononi”, ndërkohë që jeni Anëtar në GIN. Ju gjithashtu jepni leje të shprehur GIN për t’ju kontaktuar me email, postë direkte ose ndonjë mënyrë tjetër komunikimi, për çfarëdo arsye, ndërsa jeni Anëtar i GIN.

10.5. Ju i jepnileje GIN Express për të përdorur çdo dëshmi që dorëzoni, në çdo format, për promovimin e shitjeve dhe marketingut. Kjo përfshin, por nuk kufizohet në, përdorimin në faqen e internetit GIN, në materialet e postës së shkruar dhe emailit, prodhimet audio dhe video, çdo formë të mediave sociale dhe çdo metodë tjetër komunikimi.

11. KODI I SJELLJES SË ANËTARIT DHE ASSOCIATET 

11.1. Ju pranoni të respektoni këtë Kod të Sjelljes në çdo kohë. Ky Kod Sjelljeje mund të ndryshojë herë pas here sipas gjykimit të GIN pa paralajmërim.

11.2. Anëtarët dhe bashkëpunëtorët e GIN pranojnë t’i përmbahen rreptësisht Kodit të Sjelljes së Anëtarëve GIN. Shkelja e këtij Kodi të Sjelljes mund të çojë në një rishikim nga Komiteti i Rishikimit të Politikave të Anëtarëve të GIN, i cili mund të rezultojë në përfundimin e anëtarësimit tuaj.

11.3. Ju pranoni t’u përmbaheni të gjitha udhëzimeve, rregullave, politikave dhe procedurave të shkruara GIN. Këto përfshijnë Marrëveshjen e Anëtarit dhe Kodin e Sjelljes, Kushtet e Përdorimit, Politikën e Privatësisë, Kredin e GIN, Deklaratën e Misionit GIN dhe, sipas rastit, Manualin Procedural të Anëtarëve.

11.4. Ju e pranoni se ky Kod Sjelljeje mund të ndryshojë, me ose pa paralajmërim, dhe se është përgjegjësia ime të rishikoj dhe kuptoj rregullisht këtë Kod Sjelljeje.

11.5. Ju pranoni se çdo shkelje e këtij Kodi të Sjelljes, sipas gjykimit të GIN nëpërmjet Komitetit të Rishikimit të Politikave të Anëtarëve dhe në përputhje me procedurat GIN, mund të rezultojë në përfundimin e anëtarësimit tim.

11.6. Ju pranoni që veprimet tuaja do të jenë në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi.

11.7. Ju e pranoni se nuk do të merrni pjesë ose nuk do të përfitoni nga asnjë promovim që është i ndaluar nga ligji në fuqi.

11.8. Pasi të bëheni anëtar i GIN-it, ju pranoni të mos rrezikoni asnjëherë reputacionin e GIN-it, ose të nënçmoni, asnjë prej anëtarëve dhe bashkëpunëtorëve, stafit, folësve, pronarëve, prezantuesve dhe kontraktorëve të tij, në asnjë mënyrë, duke përfshirë por pa u kufizuar në përdorimin e ndonjë platforma e mediave sociale (p.sh., Facebook, Twitter, Whatsapp, Telegram, Google, etj.), email, telefon, printim ose njoftim publik nëse jeni aktualisht Anëtar ose edhe pasi anëtarësimi juaj është ndërprerë me GIN ose vetë duke anuluar anëtarësimin tuaj.

11.9. Ju pranoni të silleni në mënyrë profesionale dhe etike në çdo kohë.

11.10. Ju pranoni të bëni gjithmonë një përfaqësim të ndershëm dhe të drejtë të GIN.

11.11. Unë pajtohem që të mos bëj kurrë pretendime apo sugjerime të rreme për të ardhurat.

11.12. Ju pranoni të mos kërkoni, sugjeroni, joshni, në asnjë mënyrë, asnjë Anëtar që të ndryshojë në një trajner tjetër.

11.13. Ju pranoni të respektoni të gjitha termat dhe kushtet e promovimeve në çdo kohë.

11.14. Ju pranoni të mbani një marrëdhënie pozitive dhe profesionale me të gjithë ata që po stërvitni.

11.15. Ju pranoni të mos kërkoni kurrë anëtarë ose personel në ngjarjet e GIN, drejtpërdrejt ose tërthorazi, për të promovuar mundësi biznesi, kredi, investime, produkte ose shërbime.

11.16. Ju pranoni të mos përdorni kurrë faqen e internetit të GIN, llogarinë tuaj ose statusin brenda GIN, për ndonjë qëllim mashtrues, duke përfshirë por pa u kufizuar në lejimin e jo-Anëtarëve dhe ose bashkëpunëtorëve të aksesit në faqen e internetit të GIN ose ndonjë nga informacionet e publikuara të GIN.

11.17. Ju pranoni të mos promovoni kurrë veprimtari të paligjshme të asnjë lloji.

11.18. Ju pranoni të mos ngacmoni kurrë asnjë Anëtar në asnjë mënyrë, duke përfshirë por pa u kufizuar në ndjekjen fizike, ngacmimin, ndjekjen në internet, përdorimin e emailit ose telefonatave. 

11.19. Ju pranoni të mos e keqinterpretoni kurrë veten ose statusin tuaj brenda organizatës, duke përfshirë marrëdhënien tuaj me stafin, folësit, pronarët, prezantuesit, kontraktorët ose anëtarë të tjerë.

12. ZBATIMI I MARRËVESHJES SË ANËTARËS DHE TË GJITHA DOKUMENTET E TJERA UDHËZUES

12.1. GIN rezervon të drejtën për të zbatuar termat dhe kushtet e kësaj Marrëveshjeje Anëtare dhe dokumenteve të tjera udhëzuese. Për të adresuar shkeljet me Marrëveshjen Anëtare dhe dokumentet e tjera udhëzuese, GIN, nëpërmjet Komitetit të Rishikimit të Politikave Anëtare dhe në përputhje me procedurat GIN, do të ketë të drejtën në diskrecionin e tij të vendosë një nga sa vijon:

12.1.1. Paralajmërim- Një paralajmërim me shkrim, duke identifikuar shkeljen dhe duke ofruar një kohë të mjaftueshme për të korrigjuar shkeljen. Një letër do të këshillojë gjithashtu se mospërputhja mund të rezultojë në sanksione më të rënda.

12.1.2. Provë – mund të lëshohet një periudhë prove. Nëse Anëtari vazhdon të shkelë arsyen e provës, ose shkel çdo klauzolë tjetër brenda kësaj marrëveshjeje ose dokumente udhëzuese gjatë periudhës së provës, mund të rezultojë në sanksione më të rënda.

12.1.3. Pezullimi – një periudhë pezullimi mund të lëshohet. Gjatë një pezullimi, të gjitha privilegjet e anëtarëve pezullohen, duke përfshirë por pa u kufizuar në të gjitha të drejtat dhe përfitimet e anëtarëve.

12.1.4. Përjashtim-Komisioni i Rishikimit të Politikave të Anëtarëve sipas gjykimit të tij mund të përjashtojë/përfundojë një Anëtar për çfarëdo arsye, me ose pa shkak. Anëtari i përjashtuar/përfunduar nuk do të ketë më asnjë akses në uebsajt, apo ndonjë privilegj tjetër të Anëtarit. Anëtarët e përjashtuar/përfunduar mund të aplikojnë për anëtarësim në të ardhmen dhe pranimi është në diskrecionin e vetëm të GIN.

12.2. Ankesat – Anëtarët mund të apelojnë në Komitetin e Rishikimit të Politikave Anëtare për rishqyrtim, me shkrim, të ndonjë prej sanksioneve të mësipërme. Për të apeluar, një anëtar duhet të bëjë të gjitha sa vijon:

12.2.1. Paraqisni një deklaratë me shkrim që adreson akuzat specifike. 

12.2.2. Paraqisni çdo/të gjitha provat që kanë të bëjnë me akuzat specifike.

12.2.3. Jini të disponueshëm për një intervistë telefonike, virtualeose personalisht për të diskutuar akuzat.

12.2.4. Veproni në mënyrë profesionale në çdo kohë.

12.3. Gjatë ankesës, sanksioni i shqiptuar qëndron në fuqi deri në marrjen e aktgjykimit të formës së prerë.

13. KËRKESAT MINIME PËR TË APLIKUAR PËR ANËTARËSIM TË GIN

13.2. Për t’u bërë dhe Anëtar i GIN, një aplikant duhet:

13.2.1. Të jetë të paktën 18 vjeç, ose mosha minimale ligjore në juridiksionin e aplikantit. Aplikantët që janë më pak se 18 vjeç, ose nën moshën ligjore në juridiksionin e aplikantit, do të duhet të japin leje me shkrim nga një prind ose kujdestar ligjor për t’u bashkuar me klubin.

13.2.2. Të jetë ligjërisht i aftë për të hyrë në marrëveshje ligjërisht të detyrueshme ose të nënshkruhet nga një kujdestar ligjor.

13.2.3 Plotësoni procesin e aplikimit për Anëtar të ri, i cili përfshin leximin, kuptimin dhe pajtimin me Marrëveshjen e Anëtarit dhe të gjitha dokumentet e tjera udhëzuese.